MvE

MVE är ett projekt inom nätverket EUNIC Stockholm, som med stöd av EUNIC Global, avser att höja språkdiplomens värde och status, samt att uppnå en bättre orientering gällande europeisk kultur inom undervisningen för moderna språk.

Att lära sig flera språk inom den Europeiska Unionen är ett säkert kort för att bättre förstå varandra och nå för att nå en gemensam identitet, men också för att det ger ökade möjligheter till både arbetstillfällen och karriär för unga européer i den pågående sociala upprustningen efter flera ekonomiska kriser.

Att lägga större vikt vid att lära sig om andra länders kulturer i undervisningen samt att informera eleverna om att det finns möjlighet att ta språkcertifikat är avgörande komponenter på vägen till flerspråkighet.

Flerspråkighet inom Europa (Multilingualism Visa Europe), är ett initiativ taget av fem europeiska institut i samarbete med EUNIC Stockholm och avsikten är att på ett smidigt och innovativt sätt introducera dessa nya aspekter på undervisningskulturen, samt att förespråka kunskaper i flera språk och därigenom även bidra till en dynamik på detta område i det svenska samhället.

Dessa förändringar i synsätt kräver inom  alla kulturer, där man ser som en utmaning att bygga en europeisk identitet och medborgaranda, en uppdatering i design, ett nytänkande av lärarna vad gäller undervisningsstrategier och arbetsredskap i alla länder.

En modernare arbetsmarknad och professionellt kunnande visar dessutom att Europas invånare behöver lära sig ett andra språk för att vara konkurrenskraftiga samt att det blir mer angeläget än någonsin att informera om och förespråka certifikat, allteftersom de hela tiden uppdateras och förbättras av de olika instituten där kompetens på området finns.

Från nätverket EUNIC Stockholm utarbetas just nu genom MULTILINGUALISM VISA EUROPA (MVE) en serie aktiviteter designade för det svenska samhället, och på samma gång utformade på ett sätt som senare när vi utvärderat våra erfarenheter, kan överföras till andra länder och kulturer inom EU.

Avsikten med programmet

Med initiativ från nätverket EUNIC Stockholm och med stöd av EUNIC Global började programmet MULTILINGUALISM VISA EUROPE att introduceras i mars, med ett prominent framträdande i 2014s upplaga av den populära Olympiaden i Moderna Språk som hade sin final i Malmö.

Olympiaden som främjar lärande och social samvaro inom ramen för moderna språk i de svenska skolorna och som inom nätverket EUNIC Stockholms försorg startats med syfte att sprida kännedom om vikten av att ta språkcertifikat i de moderna språken, samt betydelsen av att umgås över kulturgränserna inom språkundervisningen, bygger på samma idé.

Vid Olympiaden var både de beskrivningar man gav eleverna, och det sätt varpå frågorna var formulerade, inriktade på den ökande vikten av flerspråkighet i det moderna samhället.

Olympiaden var också uppskattad av ett annat skäl: MVE bidrog till att några av vinnarna fick genomgå ett ”språkbad” tack vare resa och uppehälle till andra länder inom programmet.

MVEs deltagande i Olympiaden var den första av de aktiviteter som syftar till att sprida idéerna med programmet och dess agenda. Andra event har varit tävlingen i hemspråkspoesi i Uppsala, ett möte med lärarna i moderna språk i Malmö, ett möte med Spansklärarföreningen i Stockholm samt Europadagen.

Samarbete med universiteten

I syfte nå ett allt bättre resultat för de mål som nyss har nämnts, har MVE kontaktat några av de svenska universiteten, i första hand de som ägnar speciellt intresse åt undervisning och utveckling av de moderna språken för att söka samarbete och för att erbjuda delaktighet i program såväl som aktiviteter.

Som ett resultat av detta har Stockholms Universitet genom Institutionen för romanska språk och Språkdidaktik, liksom Uppsala Universitet med Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, samt universiteten i Dalarna och Lund med sina Institutioner för Spanska, visat intresse för programmet och ställt sig till förfogande för ett samarbete i detta inledande skede.

I detta sammanhang kan nämnas att kontakten med Stockholms Universitet intar en särställning eftersom de kan erbjuda specialister, spridning och aktiviteter med speciell orientering mot flerspråkighet i utbildningen av lärare i moderna språk.

Samverkan med universiteten kan utgöra ett utmärkt stöd för att ge programmet en högre ambition i den framtida uppbyggnaden och även för att skapa ett permanent forum för studier och främjandet av flerspråkighet i Sverige.

Stöd till lärarföreningar

En av de viktigaste målgrupperna för MVE är de olika föreningarna för lärare i de moderna språken (tyska, franska, spanska, italienska och portugisiska).

Lärarna i vart och ett av språken, de som är verksamma på gymnasiet liksom de som undervisar på universitetsnivå, är tveklöst de som bäst kan överföra till ett samhälle där de känner den invävda filosofin tillika värderingarna, hur och på vilket sätt man överför en insikt om att flerspråkighet är en viktig angelägenhet för alla och envar.  Detta är den bästa vägen för att föra ut en av de främsta kulturpolitiska uppgifterna för den Europeiska Unionen och Europarådet, nämligen att språkträning blir en daglig uppgift för alla.

Kortfattat kan sägas att när man gör språkträning till ett verktyg som går hand i hand med uppbyggnaden av ett enat Europa, öppnar man för kontakter mellan dess olika kulturer, samt ökar den professionella möjligheterna.

För detta ändamål har MVE skickat ut intresseförfrågningar till alla lärare i spanska, tyska, franska, italienska och portugisiska runt om i Sverige. MVEs aktiviteter är emellertid öppna för alla lärare i moderna europeiska språk i Sverige.

Det nyhetsbrev (NewsMVEletter) som Du just nu läser är en av de kanaler där denna intressanta grupp hämtar information och deltar.

På liknande sätt, söker MVE samarbete med forskare, didaktikexperter och förlag som utarbetar och distribuerar texter och annat material med syfte att forma undervisningen i moderna språk.

Spridningen av detta ska också gå ut till hela det svenska samhället, till så många av dess invånare som möjligt. För detta ändamål har man en egen plats på EUNIC Stockholms hemsida där man kommer att hitta dokument, biografier, aktiviteter och diskussionsforum om flerspråkighet.

Workshops och seminarier

Det arbete som utvecklas i dagarna från Instituten Cervantes, Goethe och Camoes liksom Franska Institutet och Italienska Institutet får sin höjdpunkt med ett firande den 12:e september i Europahuset i Stockholm inom ramen för en studiedag på hög akademisk nivå.

Studiedagen kommer att innehålla två föreläsningar av framstående specialister inom flerspråkighet inom det europeiska språkområdet, samt vilken roll interkulturell kompetens har i undervisningen i moderna språk. Samtidigt hålls workshops för diskussioner med  lärare i franska, spanska, tyska och italienska om hur man i praktiken utvecklar detta i det svenska samhället.

Workshopgrupperna kommer att ledas av lärare från universiteten i Stockholm, Uppsala och Dalarna, samt från de olika institut som leder programmet.

Samtidigt, utvecklar MVE en metod för att direkt nå studenter i didaktik och forskarstudenter som för närvarande är inriktade på området moderna språk.

Avslutningsvis kan nämnas att Spansklärarföreningen i samarbete med Stockholms Universitet samt instituten Cervantes och Goethe kommer att anordna Runda bordssamtal med representanter för de olika politiska partierna i Stockholm där debatten ska kretsa kring innehållet i deras respektive program gällande språkundervisning mot bakgrund av valet i september.

Kalender och aktiviteter

Juni:

Möte med de akademiskt ansvariga från Goetheinstitutet, Franska Institutet, Cervantesinstitutet, Italienska Kulturinstitutet, och Camoesinstitutet.

Möte för de olika ledarna för ovanstående institut.

Presentation av websidan och forumet för deltagarna.

Augusti:

Debatt mellan de olika politiska partierna om deras inställning till  moderna språk samt flerspråkighet.

September:

Seminarium och workshops om flerspråkighet och interkulturell kompetens inom undervisningen i moderna språk.

Oktober:

Information om programmets resultat.

Användbara adresser:

Cervantesinstitutet
Goetheinstitutet
Franska Institutet
Italienska Kulturinstitutet
Camoesinstitutet
EUNIC Stockholm
EUNIC Global
Stockholms Universitet
Uppsala Universitet
Dalarnas Universitet
Lunds Universitet
Spansklärarföreningen i Stockholm
Fransklärarföreningen
Moderna Språkolympiaden
Europeiska kommissionen
Svenk-tyska förbundet